728 x 90

«انتقام سخت»!

انتقام سخت!
انتقام سخت!

شب و روز ورد زبان نظام

شده انتقام، سفت و سخت انتقام

از آقا و تهدید رعب‌آورش

ز خرناس شیخان دور و برش

سپاه و بسیج و وکیل و وزیر

ز پیر و جوان از صغیر و کبیر

همه دم زنند یکسر از انتقام

کشیده همه تیغها از نیام

سرانجام با بوق و کرنا و دف

روان گشت موشک به سوی هدف

خنک شد دل رهبر داغدار

بشد لشگر دشمنان تار و مار

چنان بود این ضربه سنگین و سخت

که شد گیج از آن دشمن تیره بخت

خبر آمد از ماجرا اینچنین

ز یک روای و مخبر تیز بین

چنین گفت آن راوی تیز هوش

دگر باره آن کوه، نزایید موش

به جای همان موش پراقتدار

شده سوسک پرهیبتی آشکار

 

گودرز – دی ۹۸