728 x 90

«دو بانو»

دو بانو ...
دو بانو ...

دو بانو در خیابان
رخت می شویند

ـ چه چیز را می‌شوئید خانم؟

-افق شهر را می شوییم
آسمانمان را ننگ گرفته بود

دو بانو در خیابان
رختهای خونین مبارزان را می‌آویزند

- چه چیز را می‌آویزید بانو!
- پیکرهٔ اندیشه‌های شهر را
در آفتاب امید و آزادی!

دو بانوی انقلاب
غمگین از خونی که بر زمین می‌ریزد
شاد از پرچمی که آزادی را در بادهای شرق
به وزش در می‌آورد
دو بانو باهم:
- صفحه تاریخ را می‌شوییم آقا!

 

م. شوق
۲۴آبان ۱۳۹۸