728 x 90

«سلامی نو به کانون‌های شورشگر»

کانونهای شورشی
کانونهای شورشی

برای رزم‌آوران کانون‌های شورشی

برپاداراندگان قیام بنزین

 

 

ز آتشگاه گرمابخش پراخگر

سلامی نو! به کانون‌های شورشگر

 

ز اشرف پایگاه رزم و جنبش‌ها

به دریاهای توفان‌خیز پرگوهر

 

سلام از قلب بی‌پروای شیدایان

به شیدایان بی‌پروای عصیانگر

 

به فرزندان شهر آشوب شهرستان

ز قلبی پر تپش‌تر از دل مادر

 

به اخترزادگان خرم و سرکش

به شیراوژن زنان خانه‌شان سنگر

 

پیام از شیر بیدار همیشه شیر

به ایران آسمان بی‌شمار اختر

 

بپاخیز ای وطن هان روز رزم آمد

به آتش کش بساط دیو و دد یکسر

 

برآید آفتاب از مشرق میهن

سر آید عهد ملایان شوم و شر

 

حامد. ص