728 x 90

آخوند کرونایی...

خامنه ای کرونایی
خامنه ای کرونایی

آخوند کرونایی منفور هر ایرانی

هم قاتل انسان است هم عامل ویرانی

 

درد مرض و مرگ است نامش بَتَر از ننگ است

این شیخ ابوالویروس با خصلت حیوانی

 

در کل وجود او هرگز نشود پیدا

یک قطره و یک ذره از گوهر انسانی

 

آخوند ولایی با، ویروس کرونایی

در ضدبشر بودن همراهی و همخوانی

 

البته «کرونا» را، شایسته نمی‌باشد

با شیخ فقیه بنمود همتایی و یکسانی

 

این شیخ ولایت را اُم‌الکرونا گویند

ویروس ولایی هست از جوهر شیطانی

 

درد آور و جانکاه است بیماری انسان‌ها

بر منشأ آن بادا صد لعنت یزدانی

 

بنیاد ولایت هست بر کشتن و بر غارت

باید که ز بن سوزاند این آیت شیطانی

 

ویروس آخوندی را باید که ز بن افکند

با آتش بنیان سوز با شورش طوفانی

 

گودرز - اسفند ۹۸