728 x 90

استهلال

استهلال
استهلال

این بساط هلال واستهلال

شده اسباب درد سر امسال

گفت عظما که ماه رؤیت شد

دیده شد در غروب شنبه «هِلال»

علمای ستاد این بنده

در نجوم کارشان بُوَد با حال

دیده‌اند آن هلال زیبا را

شاخص روز اول شوّال

ای شیوخ عظام والاقدر

ننمایید به کار ما اخلال

روزه‌داری در این میانه بگفت

بازی مضحکی است استهلال

بحث «فقه» و «هلال» و «رؤیت» نیست

کرسی است و مقام و جاه و منال

می شوند این شیوخ ستاره شناس

اول و آخر «صیام» هر سال

دانش و فن و کار «ناسا» نیست

نزد ایشان به قدر یک مثقال

ماه بیچاره گیج و حیران است

رمضان است هنوز، یا شوّال

پشمی اندر کلاه عظما نیست

نخرند حرف این پریشان حال

اینچنین هم‌چو سنگ روی یخ

شده عظمای مفلس دجال

بگذریم، این بساط و این بازی

هست آثار فصل اضمحلال

ملت اما به رکن و اصل نظام

بزند مُهر مردن و ابطال

گودرز – خرداد۹۹

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4cd860e6-aa84-4a48-809f-2470511cda1b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات