728 x 90

اعدامشان نکنید

اعدامشان نکنید
اعدامشان نکنید

برای نوید افکاری و همه‌ٔ کسانی که در آستانه‌ٔ اعدام قرار دارند

اعدامشان نکنید، ای رسمتان همه مرگ

ما بیشتر شده‌ایم، هر بار چون گل و برگ

هر عاشقانه‌ٔ ما هر سو جوانه‌ٔ ما

پرگسترانه شده، همواره زیر تگرگ

اعدامشان نکنید، این حرف آخر ماست

این یک مطالبه نیست! هشدار ما به شماست

ما خط آخر خون، ما جلجتای جنون

بر دوشمان چو مسیح، صدها صلیب صداست

اعدامشان نکنید! این نسل آزرده‌ست

ما زخمگینیم و اعصابمان خرد است

شورشگریم و دلیر، در سینه نعره‌ٔ شیر

دیریست ترس از مرگ، در ما دگر مرده‌ست

این قلب توفانی است، این خشم آبانی است

هم شعله هم باروت، وقت فراوانی است

این خانه خانه‌ٔ ماست، جای شماها نیست

اینجا نه روس و نه چین، این خاک ایرانی‌ست...

اعدامشان نکنید، این حرف آخر ماست

این یک مطالبه نیست! هشدار ما به شماست

الف.مهر