728 x 90

اعصاب «خط خطی»‌ ولایت …

اعصاب خط خطی خامنه ای
اعصاب خط خطی خامنه ای

واکنش دیوانه‌وار و هراسان دستگاه تبلیغاتی

رژیم آخوندی نسبت به بزرگداشت خانم مرجان

پس درگذشت وی، در میان مردم و هنرمندان

بنگر این حاکمان ضدبشر

ضد انسان و عشق و علم و هنر

پاره کردند ناگهان افسار

همچو دیوانه یابو و استر

هست گندابی از عفونت و کرم

آنچه دارند درون کاسهٔ سر

یاوه‌گویی و تهمت و دشنام

رسمشان در کلام و در منبر

لمپنیسمِ لگام بگسسته

برگرفته ز محضر «رهبر»

ناگهان این جماعت مفلوک

گوئیا هوششان پرید از سر

فورانی ز تهمت و تهدید

شد برون از دهانشان یکسر

در هراس از زنی که بانگی شد

بر علیه نظام غارتگر

خوانده آوازِ خیزش و شورش

شورشی بر حکومتی از شر

کار ممنوع و جرم سنگین‌تر

خط سرخی کز آن نموده گذر

حامی و همره براندازان

مانده تا لحظه و دم آخر

هر که از وی کند به نیکی یاد

زده بر قلب «رهبری» نِشتر

اینچنین «خط خطی» و داغان است

حال و اعصاب شیخ غارتگر

زنده باد یاد و خاطر «مرجان»

این هنرمند پاک و شورشگر

بی‌شک اندر طلوع آزادی

نام و یادش رفیع و بالاتر

گودرز – خرداد۹۹