728 x 90

اقتدار دریایی ولایت!

خودزنی دریایی ولایت
خودزنی دریایی ولایت

هر از گاهی کرونای ولایت

کند از معجزات خود حکایت

که‌ای ملت بدانید قدر ما را

ندارد شأن ما حدّ و نهایت

به دنیا بی‌رقیب و اول هستیم

در این باره بود صدها روایت

چنان ویروس را منکوب کردیم

همه گویند احسنت زین درایت

به موشک سازی و ماهواره بازی

کنون هستیم در اوج مهارت

هواپیما زدیم چون آب خوردن

«حاجی زاده» دهد بر آن شهادت

هم اینک قدرت دریایی ما

بُوَد در اوج در شلیک و دقت

مصاف ناوها با رمز عظما

نبردی بود در اوج شجاعت

«جماران» با «کنارک» چنگ در چنگ

نشان دادند میزان مهارت

به دهها تن ز اعضای «کنارک»

خوراندیم شربت و شهد شهادت

به دنیا اینچنین پیغام دادیم

ببینید قدرت و شأن ولایت

اگر ناو خودی را غرق کردیم

به دشمن کِی دهیم یک لحظه فرصت

ظریفی گفت حقا بی‌رقیبید

به دنیا در فراسوی وقاحت

وقاحت با فضاحت جمع گردند

پدید آید سخنگوی ولایت

گودرز – اردیبهشت۹۹