728 x 90

انزوای عنکبوتی!

انزوای عنکبوتی
انزوای عنکبوتی

عزاداری تک نفره خامنه…

عزاداری عظمای ولایت

نمادی، سمبلی از یک حکایت

نشان از انزوایی مرگبار است

بدون شرح و تفصیل و روایت

بسان عنکبوتی پیر و فرتوت

درون بیت خود بگزیده عزلت

عزاداری پر رنگ و ریایش

ز افلاسش همی دارد حکایت

درون انزوای عنکبوتی

یزید و شمر و سلطان ولایت

بساطی از ریا کاری و تزویر

بگسترده است از فرط فلاکت

به منبر رفته یک قلاده عنتر

برای لوطی‌اش شیخ ولایت

نظام و رهبرش در آخر خط

سرا پا غوطه‌ور در ترس و وحشت

ببیند حس کند «آقا» خطر را

خروش و خیزش و توفان ملت

که ارکان نظامش را به‌زودی

کند نابود و ویران در نهایت

چنین است رسم و آئین حسینی

قیام تا روز آزادی ملت

گودرز - شهریور۹۹