728 x 90

اگر...

۴۱سال فقر و فلاکت
۴۱سال فقر و فلاکت

اگر خواهی زبونی و اسارت

به زیر سایه و چتر «ولایت»

اگر سرکوبی و کشتار مردم

بُوَد مشروع و تو داری رضایت

برو در انتخابات کن تو شرکت

 

اگر خواهی بقای رنج و محنت

بقای این نظام جهل و نکبت

اگر اوضاع بر وفق مراد است

بسر شد روزگار فقر و مکنت

برو در انتخابات کن تو شرکت

 

اگر در مملکت باشد عدالت

ندارد کس از این اوضاع شکایت

اگر در زیر خط فقر دیگر

نباشد اکثر آحاد ملت

برو در انتخابات کن تو شرکت

 

ندیدی گر تو کارتن خوابها را

کند در گور شبها استراحت

ندیدی گر زنان و کودکانی

رها اندر خیابان بی‌حمایت

برو در انتخابات کن تو شرکت

 

اگر دیدی رواج علم و صنعت

فراوانی و تولید و زراعت

نگردد کارگر از کار اخراج

ندارد غصه‌ای دیگر رعیت

برو در انتخابات کن تو شرکت

 

اگر دیدی تورم رخت بربست

گرانی نیست مشکل بهر ملت

اگر دزدان صدها میلیاردی

نبود اندر در پناه این حکومت

برو در انتخابات کن تو شرکت

 

اگر دیدی تو روزی در تصور

نشانی از بشر در این جماعت

اگر دیدی دگر برچیده گشته

بساط دار و اعدام و جنایت

برو در انتخابات کن تو شرکت

 

اگر…

ولیکن در جهان واقعیت

محالند این اگرها در حقیقت

از آنجا کاین نظام ضدانسان

بُوَد بُن مایه‌اش جهل و جنایت

از این رو انتخابات کذایی

بُوَد از صدر تا ذیلش فضاحت

نباشد رأی من جز سرنگونی

کنم فریاد آن را با جسارت

گودرز