728 x 90

برای قلب مهربان تو

مجاهد والا و پاکباز  مسعود فرشچی
مجاهد والا و پاکباز مسعود فرشچی

برای مهربانی‌ات که بی‌نظیر بود

برای دوست‌دارمت که سخت دیر بود

میان زمهریر چهار فصل سرد سال
برای قلب عاشقت که گرمسیر بود

به روزگار کوری و ندیدن و عبور

برای چشم تو که روشن و بصیر بود

برای این‌همه تهی ز خود شدن، ز من

و جمله‌های تو که خالی از ضمیر بود

برای باور تو به ظهور آفتاب و نور

میان ظلمتی که قاطع و خطیر بود

برای عزم تو که در شبانه‌های یأس

همیشه محکم و شکست‌ناپذیر بود... .

برای خنده‌های تو که معنی امید

برای حرف‌های تو که دلپذیر بود

برای آن نگاه ساده و نجیب تو

که روشنایی ستاره در مسیر بود

برای مایه‌های تو و ثروتت ز عشق

که هر چه مایه‌دار پیش تو فقیر بود

برای این جهان و شوکت و جلال آن

که پیش تو و آرمان تو حقیر بود

برای زندگی تو که شوق انتخاب

برای مرگ تو که تلخ و ناگزیر بود

برای کوچکی شعر من برابر

شکوه نام تو که واقعاً کبیر بود

الف. مهر