728 x 90

بهار پیروز!

شکوفه بهاری
شکوفه بهاری

نشاط و شادی نوروز باز آ

بهار دلکش و پیروز باز آ

 

طلوعی از پس این شام تیره

تو ای خورشید ظلمت سوز باز آ

 

بتاب بر باغ و بستان و در و دشت

تو ای امید جان افروز باز آ

 

زمستان سیاه و سرد و وحشی

برون شو، شادی غم‌سوز باز آ

 

شب و شیخ و سیاهی دور بادا

بهار خرم و پیروز باز آ

 

به سوی میهنی مجروح و دربند

بیا هر ساعت و هر روز باز آ

 

به خاک افتاده بس سرو و صنوبر

به تیغ دیو مردم سوز، باز آ

 

دگر این دیو پیر اهرمن خو

نباید بودنش یک روز، باز آ

 

شکفتن رُستن از این خاک غمبار

رسیده موسمش امروز باز آ

 

در اندازیم طرحی نو در این خاک

خجسته مقدم و پیروز باز آ

 

گودرز - اسفند ۹۹