728 x 90

به‌دارایی خلق برای پیروزی - خالق۳۰مهر

مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران
مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران

شکوه نامت بارانی‌ترین ابر،

در رویش ناگزیر بهار در میهنی است،

که دشمن خزانش می‌خواست…

از شورش بی‌شکست «می‌توان و بایدت»،

درجای جای میهن، شورشگری گرد روییده

و رویش پیروزی سترگ بر اهریمن را؛

ناگزیر کرده است…

و کلامت؛

سرخ‌ترین طلوع روشنایی بی‌زوال است؛

در تاریکترین شبهای میهنم…

نفس سپیده‌دمانی که در روشنای گامهایت

سلطه دژخیم به خاک می‌افتد

و در معراج فدای هر لحظه‌ات؛

سحرگاهان پیروزی سجده می‌کند…

شوراب بلند عزمت؛

سرفرازی ایستادگی نسل مسعود است،

در بلندای دماوند…

و ستبر شانه‌هایت، کرانه امید خلقی است

که در عزم شورشگرانش؛

آزادی میهنت را ناگزیر کرده است…

از: م. آزاده