728 x 90

«بیست و پنج هزار» …

حقوق بشر آخوندها!
حقوق بشر آخوندها!
غریب آبادی معاون بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق‌بشر قضاییه جلادان:
«آمار ترور در ایران بیش از ۲۵هزار نفراست. ۱۷هزار قربانی ترور آماری است که چندین سال قبل عنوان شده…

 

 

«دبیر ستادحقوق بشر»

کز انسان ندارد نشان و اثر

 

پس از جمع و تفریق و تقسیم و ضرب

چنین داد از ماجرایی خبر

 

همانها که گشتند در این چهل سال

«شهیدگروهک» به کوی و گذر

 

بگفتا که آمار «هفده‌هزار»

که گفتیم دو صدبار از این پیش‌تر

 

غلط بود و فعلاً چنین یافتیم

رقم هست بسیار از این بیشتر

 

درستش بُوَد بیست و پنج در هزار

بُوَد کشف این بهر ما یک هنر

 

کسانی که کردند هزاران «ترور»

بدانند که هستند «منفور» و شر

 

اگر چه نباشند خیلی مهم

ولی بیم از آنها بُوَد مستمر

 

نبودیم یک روز آسوده حال

کنون گشته این استرس بیشتر

 

شب و روز هستیم در این خیال

چه سان دور سازیم ز خود این خطر

 

بخواهیم و گفتیم تمام جهان

برای اصول حقوق‌بشر

 

نمایند ناامن از بهرشان

به هرجا که دارند اینان مقر

 

بدو گفت یک زیرک خوش سخن

تو ای یاوه گو مردک خیره سر

 

هم اینان که هستند «غیر مهم»

چنان آتشند آتشی پر شرر

 

همان گرز کوبندهٔ آتشین

بچرخند شما را بالای سر

 

بکوبند آن‌گونه بر فرقتان

که بنیادتان قوم ضدبشر

 

بگردد از این سرزمین ریشه‌کن

سپس در جهنم شود مستقر

 

گودرز – تیر ۱۴۰۱

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/605a8252-7e70-4330-b195-4a3f15577a93"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات