728 x 90

تصویر امروز ایران

یک قربای کرونا بر روی زمین
یک قربای کرونا بر روی زمین

دوربین‌چی! اینطرف! تصویر دردانگیز هست

هان ببین! از مرگ مردم صحنه‌های ریز هست

در هر آن عکسی که‌ گیری زین که نامش زندگیست

گریه در چشم خدا هم، موجِ خیزاخیز هست

زندگی از یاد مردم رفته و در جای آن

در بهاران هر طرف صد جلوه‌ٔ پاییز هست

رفته با مادر بگوید خواهری: «ما گشنه‌ایم!

خوردنی از سفره‌مان، یک لقمهٔ ناچیز هست؟»

سربه‌سر ایران ما را خورد برد و سوخت شیخ آ

آن که کشته خلق ما را بهتر از چنگیز، هست؟

خانه‌ٔ مردم نه در دارد نه دیوار و نه سقف

فقر مثل رخت از دیوارشان آویز هست

یک سؤال از هر که غیرت در رگانش می‌کنم

اندرین میهن چه کس در فکر برپا خیز هست؟

 

م. شوق