728 x 90

تقدیر پیروزی یک خلق و یک تاریخ

آزادی آخرین سری زندانیان سیاسی در ۳۰دی ۵۷
آزادی آخرین سری زندانیان سیاسی در ۳۰دی ۵۷

آزادیت تقدیر پایان ستم

و طلوع بی‌زوال خورشید رهایی خلقت بود

آتشفشان کلامت بربام اوین

خون گرم زندگی در رگهای تاریخ میهنت بود

و دماوند عاشقانه سربرپایت نهاد

نا امیدی در کوچه‌ها جان سپرد

نسل فدا از عشق به تو

جنگل رویان نبرد تا آخرین نفس را

تا روشنای سترگ: سرخم قدغن، ماتم قدغن

راه برد…

آیه کلامت صاعقه عشق و سرشاری فدای پیروزی آفرین را

در خاک گلگون میهنت نشا کرد

و خلقت بر مزار شهیدش خروشید: «بذر آزادی کاشتیم»!

در صلای خروش بی‌وقفه و سراپا فدایت

که طاقت را بی‌تاب کرد؛

خونین‌ترین ستم در تاریخ میهنت، درهم شکست

و هم از این روست که:

«طناب دار جلاد برگردن دماوند دیگر اثر ندارد»

آه؛ ای ناخدای رنج انسان

نسل فدایی که از تو رویید

رهایی میهنت را در پیروزی بی‌تردید نوشت

و قطعیت آن را در خروش

«مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر»

رقم زد…

نامت آیت پیروزی است،

و تبارک الله احسن الخالقین

م. آزاد

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d9f0bff2-194d-4f25-ad63-ab40a4ca9167"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات