728 x 90

توفان قیام!

توفان
توفان

در ایران دگر باره توفان شده

خیابان چنان رود غران شده

 

دگر باره خشم خروشان خلق

چنان آتشی سرخ و سوزان شده

 

خروش جوانان و خشم زنان

چو آتشفشانی خروشان شده

 

فرو خفته خشمی که در سینه بود

به یکباره هر سو نمایان شده

 

پس از سالیان جهل و مکر و فریب

حقیقت چو خورشید تابان شده

 

بر آن نام و عنوان منحوس شیخ

بسی نفرت و ننگ گویان شده

 

ز پیش جوانان بی‌باک و بیم

که با دست خالی به میدان شده

 

قشون مجهز به تیر و تفنگ

چو روبه ز میدان گریزان شده

 

«زن و مرد جنگیم» گویند شهر

ندایی که هر جا غریوان شده

 

صمیمیت و عشق و همبستگی

نمادی ز فردای ایران شده

 

بلوچ و عرب، کرد و لر، ترک و فارس

به همبستگی سوی میدان شده

 

از این اتحاد و از این همدلی

دل مامِ میهن شادان شده

 

به شوق رهایی ز بیداد شیخ

زن و مرد و کودک به میدان شده

 

کنون شیخ فرتوت بیدادگر

نمادی ز ضحاک دوران شده

 

ز رزم دلیران ایران زمین

ولایت سراپا پریشان شده

 

زمین زیر پای نظامش کنون

ز شورشگران سست و لرزان شده

 

گودرز - ۳۱شهریور ۱۴۰۱

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a0143054-60c3-469e-a75a-a82c4f65224d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات