728 x 90

جرم سیاسی!

بیدادگاه رژيم آخوندی
بیدادگاه رژيم آخوندی

چنین گفتا سخنگوی قضایی

اراجیفی ز فرط بی‌حیایی

سخنگوی «رئیسی» «شیخ جلاد»

همان دژخیم معروف کذایی

که در قانون ما جرم سیاسی

ندارد هیچ مصداقی و جایی

به ما دارد هر کس انتقادی

بُوَد مجرم به دستور قضایی

برانداز است و جرم او چنین است

مخل نظم و قانون ولایی

هر آنکس نیست در خط ولایت

بود ایمان و دین او ریایی

هر آنکس هست ضد این ولایت

بُوَد اعدام، آن حکم نهایی

اساساً نام محبوس سیاسی

در ایران هست حرف ناروایی

همه اهل نفاقند و برانداز

بدون بحث و هر چون و چرایی

چنین گفتا رند خو شکلامی

به این دژخیم دکان قضایی

ز اظهارات چندش‌آور تو

رذالت می‌نماید خودنمایی

به دکان وحوش بیت «‌آقا»

فقط باشد چنین پرت و پلایی

دم و دستگاهتان با خشم ملت

ندارد هیچ امکان بقایی

چنین باشد قانون عدالت

سقوط و انهدام، حکم نهایی

 

گودرز