728 x 90

خسرو آواز ایران!

استاد شجریان
استاد شجریان

خسرو آواز ایران درگذشت

آن خوش الحانِ غزل‌خوان در گذشت

نغمه‌خوان «حافظ»و «سعدی» و «شمس»

عندلیب عشق و عرفان درگذشت

«اصفهان» را خواند با «شور» و «نوا»

در «همایون» کرد طوفان گذشت

گفت: «همره شو عزیز»! این درد را

غیر از اینش نیست درمان، درگذشت

رنجها بی‌عزم و «رزم مشترک»

کی توانی سهل و آسان درگذشت

خواند «از خون جوانان وطن»

بیشماران لاله رویان درگذشت

گفت با «مرغ سحر» باید کنون

باید از بحر خروشان درگذشت

«برشکن» دیوار و باروی قفس

پرشرر باید ز حرمان در گذشت

خواند از بیداد و جور روزگار

گفت از خون تذروان سرگذشت

«مرگ بر دیکتاتورِ»ش گاه قیام

ماند بر لبهای ایران، درگذشت

از نظام جور و از حکام شب

دور ماند او تا به پایان، درگذشت

بهر ایران مهد فرهنگ و هنر

بود او گنجی درخشان، درگذشت

روز آزادیِ «مرز پرگهر»

از قفس چون شد رها «مرغ سحر»

خسرو آواز ایران حاضر است

گشت ایوان هنر را او «شجر»

گودرز - ۱۹مهر۹۹