728 x 90

با خواهرم که فرشته‌ای بود

خانم معصومه جوشقانی
خانم معصومه جوشقانی

با احترام به‌روان پاک معصومه جوشقانی که از میان ما رفت

 

 

خواهرم!
از آفتاب‌های ما بودی!
و فرشته‌های ما
دلی از دلهای ما
که می‌تپیدی
در همه‌ٔ برفهای جهان سرد
با گامهای عشق‌ات
در سوز بادهای پرباران
با بغضها و فریادهایت

و اکنون
از دریغ‌های مایی
معصومه!

شرارهٔ وجدانی از قبیله‌ٔ رنج!
اینک اوج گرفته ای
و هنوز لبخند می‌زنی
در غوغای ستارگانمان

 

خواهر همه‌ٔ رنجهایمان!
اینک می‌توانم
به جهان بگویم
که سالهاست کوله‌ٔ امیدم را
به درخت عاطفه‌ات تکیه دادم
در سایه‌ٔ مهرت آسودم
و با دعاهایت
به راه افتادم...

 

خواهرم
اکنون در شعرهای من خفته‌ای!

 

م. شوق

۶ اردیبهشت ۱۳۹۹