728 x 90

خیزش طوفانی!

خیزش طوفانی ...
خیزش طوفانی ...

تیره شبهای وطن را همه نورانی کن

سردی و ظلمت آن محو و چراغانی کن

 

مپذیر سلطه مرگ‌آور یخبندان را

نفی این سلطه منحوس زمستانی کن

 

شهر جولانگه شیخان و شب و اهرمن است

رهگشایی به سوی صبح بهارانی کن

 

مپسند چیرگی دیو تداوم یابد

بر فروز آتشی و خیزش طوفانی کن

 

دین شیخان شقی رسم و راه شیطان است

عزم نابودی این فتنهٔ شیطانی کن

 

بتر از قوم مغول جرم و جنایت کردن

دفع این قوم به هر شکل که بتْوانی کن

 

جان مردم به لب آمد دگر از این بیداد

کاوه سان بانگ بر آر، شورش میدانی کن

 

میهن آزاد ز پیکار و فداکاری ماست
همتی بهر سرافرازی ایرانی کن

 

گودرز - دی ۹۹