728 x 90

خیز خیز شوق‌آمیز

پاییز...
پاییز...

پاییز اگر ‌چه مس بر سر ‌ریز است

پاییز اگر ‌چه گز به گز گزند‌انگیز است

 

فصل از موسیقی پنهان‌کار بهار

لبریز است

باران می‌داند

پچ پچ ریشه‌ها‌،

بهارخیز است

 

...

پاییز اگر ‌چه یادنمای تاراج‌گران چنگیز است

پاییز اگر ‌چه پر سقوط و مرگ‌آویز است

هر برگ در‌ آن معنی ریزاریز است

 

...

اما نگاه کن!

در پوست بیداری خاک

بانگ ناقوس اقیانوس جوانه‌ها

ترجمان خیز خیز شوق‌آمیز است.

 

 

ع. طارق

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات