728 x 90

دروغ‌درمانی کرونایی

دروغ‌درمانی کرونایی
دروغ‌درمانی کرونایی

گفت شیخی بنفش و حیلت‌کار

رو به اشخاص و مردم بیمار

کس نباید شود کنون نگران

هست امکان کار ما بسیار

تخت خالی بسی فراوان است

کادر درمان کنارشان بیکار

در جهان دولتی نخواهید یافت

همچو ما مهربان و خدمتکار

از پزشک جهانی و بی‌مرز

بی‌نیازیم ز خدمت کفّار

با بسیجی و «طب اسلامی»

دانش طبّ ما شده سرشار

هر که گوید که وضع بحرانی است

مرگ و میر تاکنون شده بسیار

یا بوَد اهل فتنه و آشوب

یا بُوَد دست دشمنان در کار

ما بدانیم و «حضرت آقا»

چند کس را نموده‌ایم بیمار

ما ز جانباختگان این ویروس

که بُوّد از برای ما اسرار

نگذاریم که کس شود آگه

ندهیم ما به‌سادگی آمار

همچو آشوب و فتنه آبان

که نمودیم ز فتنه‌گر کشتار

یا به مانند آن «جِت اوکراین»

روشِ کار ما بُوَد انکار

گفت رند و پزشک دلسوزی

به فقیهان حاکم مکار

خود پدرخواندگان ویروسید

قلبتان سنگ و مغزتان بیمار

ملت اما ز بن بسوزانند

کرونای ولایت اشرار

 

گودرز – فروردین ۹۹

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/05d70e78-6fe6-4a0b-9b48-78fc05102626"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات