728 x 90

دزد بازار قضاییه !

قضاییه دزدان
قضاییه دزدان

آنچه در اندرون آن دعواست

دزد بازار دستگاه قضاست

مرجع عدل و دادخواهی بین

مرکز مافیایی عظماست

مجمع ِ سارقان بیت‌المال

که قضاییه ضامن آنهاست

قاضی‌اش دزد و دادستانش دزد

همه نوع دزد و شارلاتان آنجاست

رأس این دزد خانهٔ فاسد

قاضی نورچشمی «آقا»ست

قاضیانی که سالیان مدید

چوبهُ دار به حکمشان برپاست

تیغ عریان و شرعی «رهبر»

بهر هر نوع جنایتی بالاست

جنگ باندی مافیای نظام

شده مغلوبه محشر و غوغاست

دفتر و بیت قاضی‌القضات

مرکز کار چاق‌کن ملّاست

نایِبش در امور رشوه و رانت

«طبری» بود که بر سرش دعواست

رشوه‌هایی که می گرفت ایشان

«پنت هاوس» بود و قیمتش بالاست

«آملی» گوید این طرف خودی است

نایبِ بر حقِ جنابِ ماست

اثر و ردِّ قاضی‌القضات

با تمام مفاسدش پیداست

رأس فعلی این سرای ظلم

قاتل شصت و هفتیِ رسواست

داستان فساد و دزدی و رانت

آن سرش ناتمام و نا پیداست

آنچه پیدا بُوَد در این باره

کار و فرجام تیرهٔ عظماست

گاری پنچر نظامش هم

عنقریب چهار چرخ آن بالاست

گودرز – خرداد ۹۹