728 x 90

دلیران رنج و کار

تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت‌تپه‌
تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت‌تپه‌

درود بر دلیران پر رنج و کار

در اهواز و در شوش و در هر دیار

ز بیداد شیخان و غارتگران

بْوُد دردتان سالها بیشمار

شمایید مظلوم و غارت‌شده

بمانید در راه خود استوار

بمانید و فریاد حق سردهید

به راهی که بر حق بْوُد آشکار

برآرید فریاد از جان و دل

علیه ستمکار پر ننگ و عار

نه خسته، نه فرسوده و ناامید

خروشان و سرزنده با پشتکار

رسانید فریاد حق‌جوی خویش

به هر شهر و هر خطه و هر دیار

به همبستگی هم‌چنان آهنید

چنان کوه بر حق خود پایدار

ستانید حق را ز نامردمان

نمایید نیروی خود آشکار

شود کامتان زین طریق چون شکر

چو فولاد محکم در این کارزار

تمامی ملت شود متحد

برآرند از شیخ وشحنه دمار

زمستان این حاکمان پلید

به پایان رسیده است و آید بهار

 

گودرز - آذر ۹۷

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات