728 x 90

روز فدای بزرگ در تاریخ معاصر ایران

۴خرداد
۴خرداد

۴خرداد ۱۳۵۱ شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین

خلق ایران یاد آن قهرمانان بن‌بست ‌شکن را گرامی بداریم

پس از خونهایی که در فرودین

چکید از تن سازمان بر زمین

به خردادماه چهارمین روز بود

خبر تلخ و پردرد و جانسوز بود

فتادند بنیانگذاران به خاک

به همراهشان آن دو سردار پاک

”حنیف” و“سعید”و ”بدیع‌زادگان”

”رسول” بود و ”محمود“ یارانشان

چنان بود که بعد از فدای عظیم

تو گویی دگر سازمان شد یتیم

بدینسان در آن ماههای بهار

نهالی که رویید با رنج و کار

تبردار و سرما و باد خزان

ز هر سو بر آن حمله‌ور بی‌امان

کنون ساقه و شاخه‌هایش دگر

به خون خفته با ضربه‌های تبر

اگر بی‌سر و شاخه و ساق بود

ولی ریشه‌هایش در اعماق بود

دگر باره گسترد در آسمان

بسی پرثمر شاخه‌های جوان

از این پس ”مسعود” شد رهگشا

جلودار و هم شاخص و رهنما

به کف پرچم آرمان حنیف

بشد ناجی سازمان حنیف

گودرز