728 x 90

روی‌سخن به‌آن دهان‌دریدگان - جمشید پیمان

جمشید پیمان
جمشید پیمان

توره نالد که ؛ “قهرم از این باغ”

توره را چون برون کنی از باغ
برجگر دارد از تو صدها داغ
خاصه گر باغ توست انگوری
توره را افکنی به رنجوری
توره نالد که؛ ”قهرم از این باغ
در دلم نیست درد و رنج فراق
من چه بیزار باشم از انگور
فکر انگور گشته از من دور“
در عجب مانده‌ام من از کارش
از اداهای پر ز ادبارش
دائمن دور باغ پرسه زند
از غضب پشم و پیل خویش کند
می درانَد زغیظ چاکِ دهان
نکند زشتی درون پنهان
از زبونی فتد به بدگویی
نیست شرمی در او سرِ مویی
باغبان گویدش اگر صد سال
بکنُی صد رقم ز دل نَک و نال
کس برایت دعا نمی خواند
داغ انگور بر دلت مانَد
گرچه بد گفته و بد آهنگی
هر چه خواهی بگو ز دل‌تنگی!
آشیانت همان لجن‌زار است
دل و جانت ز حقد بیمار است
گر ز انگور دل تُرُش کردی
گِردِ این باغ از چه می گردی
ای تهی گشته مغزت از ادراک
گر رود زوزه هات تا افلاک
پوزه‌ات گر کنی دو چندان چاک
آب دریا نمی شود ناپاک

جمشید پیمان ۱۸ ـ ۰۵ ـ ۲۰۲۰

«ملاحظه :معنای توره که در شعر فوق آمده شغال است»

زوزه شغالان

تظاهرات هموطنان آزاده در ۵کشور در تابستان ۹۸ و درخواست اخراج مزدوران

تظاهرات هموطنان آزاده در ۵کشور در تابستان ۹۸ و درخواست اخراج مزدوران

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b1682425-b40e-4d3c-8bea-e7457104725b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات