728 x 90

سربدار…

محمد مهدی کرمی و سیدمحمد حسینی
محمد مهدی کرمی و سیدمحمد حسینی

جرمت چه بود که شیخ تو را سربدار کرد

رعنا قَدَت به چوبهٔ داری نثار کرد

 

جرم تو و رفیق دلیرت مگر چه بود

کاینگونه شیخ را بتر از گرگ هار کرد

 

جرم شما هر آنچه که بود مایهٔ غرور

می بود که خصم را به جنونی دچار کرد

 

راه نجات و سرفرازی ملت ره شماست

شورشگری و هر که چنین کارزار کرد

 

این دیو مرگزای سیه مغز مرگ زی

چونان همیشه طینت خود آشکار کرد

 

بهر دو مار گرسِنهٔ روی دوش خود

بار دگر دو گرد جوان را شکار کرد

 

آماج خشم و کینه و نفرین خلق گشت

بس جور و غدر و قتل در این روزگار کرد

 

دو سرو قد گرچه از این بوستان فکند

این باغ عزم رویش صدها هزار کرد

 

رزم آوری و ریشه شیخان بسوختن

رسم و رهی است که نسل نوین اختیار کرد

 

گر دیو پیر قامت یاران به‌دار کرد

ایران به نسل شورشی‌اش افتخار کرد

 

گودرز - دی ۱۴۰۱

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5bbf9f73-bf97-4770-96fb-d0726a64598b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات