728 x 90

سرود ما

سرود ما
سرود ما

ما سرودی خواندیم

با دهان زخمهایمان

ما عشق ورزیدیم

با لبان آرزوهامان

ما دلخوشیم

به بردوش کشیدن کوله رنج

تا بیاسایند مردم

ما افتخار کرده‌ایم

به حرکت شورمندمان

در رود خروشان هستی

چه افتان

چه خیزان

ما افتخار کرده‌ایم

به سینه خیز رفتن حتی

به زندگی کردن

درحقیقی‌ترین معنایش

که دوست داشتن انسان بود.

ما سرودی می خوانیم

حتی اگر کسی نشنود

م. شوق۱۳ خرداد۹۹