728 x 90

ای سوختبر

ای سوختبر
ای سوختبر

صد درود و صد سلام ای مردمان سوختبر

ای بلوچ پرتوان قهرمان ای سوختبر

گفته‌ای تا کی کنم جان در بیابان سوختبر!

رنج بردن با هزاران درد و حرمان سوختبر

گفته‌ای چون شیخ زالو می‌مکد خون مرا

نیست راهی جز نبرد پرشتاب ای سوختبر

گفته‌ای چون شیخ خورده این وطن را بی‌حساب

راه نبود جز قیام و انقلاب ای سوختبر

وه عجب شیری تو ای خلق_بلوچ_قهرمان

تاختی بر شام تارت چون شهاب ای سوختبر

م_شوق
۱۱اسفند۱۳۹۹