728 x 90

شورشگر شهید

شهید قیام مصطفی صالحی
شهید قیام مصطفی صالحی

برای مصطفی صالحی فرزند شورشی مردم ایران

زمانی که هستند اهریمنان

بر ایران زمین والی و حکمران

فزون از چهل سال ضحاک‌وار

بخوردند از خون و مغز جوان

در این سالهایی که این دیو پیر

بُوَد رهبر و رأس غارتگران

بخوردند و بردند و آتش زدند

ز دارایی و ثروت مردمان

هزاران مصیبت هزاران ستم

قلم هست از شرح آن ناتوان

بکشتند فراتر ز یکصد هزار

در این چهل سال آشکار و نهان

ولیکن جوانان بی‌باک و بیم

ز پیکار جویان و شورشگران

جوانان شورشگر پاکباز

هراسان شده شیخ از نامشان

هماره به هر جا به میدان شدند

چو گرز گران و چو آتشفشان

در آبان و دیماه و یا پیش از آن

بگفتند به دنیا و اهل جهان

که این سرزمین خانه و مهد ماست

نه جولانگه دیو و اهریمنان

شماری فداگشته، جان باختند

بشد نامشان تا ابد جاودان

شماری به زندان و زنجیر و بند

مقاوم بر ایمان و بر آرمان

به دژخیم و جلاد گفتند نه

نکردند سر خم به این جانیان

در این کارزار مصطفای دلیر

بشد مشعل راه شورشگران

وفا کرد بر مردم و میهنش

نمادی ز ایمان رزمندگان

به این شورشی مرد میدان درود

به رزم آفرینان ایران درود

گودرز – مرداد ۹۹