728 x 90

شِکوه از اینتر نت و فضای مجازی...

شبکه های مجازی و وحشت رژیم ایران
شبکه های مجازی و وحشت رژیم ایران

چنین گویند اصحاب ولایت

ز اینترنت همه داریم شکایت

بلای جان ما گشته «مجازی»

گرفته امت ما را به بازی

دریده پرده و دیوار سانسور

ز دستش دارد این عظما دل پُر

فراخوان از برای اغتشاشات

دهد هر آن و ساعت بی‌مجازات

شده اسباب تحریک و تهاجم

پیام آرد ز دشمن بهر مردم

نه هرگز بابت نشر اکاذیب

شده محبوس، یا تعزیر و تأدیب

نه بهر دعوت ملت به عصیان

چشیده مزه شلاق و زندان

نه بهر این همه تشویش اذهان

شده با حکم قاضی درب و داغان

کند تشویق ملت را به آشوب

نگشته بهر این اعمال سرکوب

ببندیدیش، رهش را قطع سازید

بلای جان ما را دفع سازید

بسود فتنه‌انگیزان و اشرار

دهد اخبار از سرکوب و کشتار

چنین موجود را با خشم بسیار

مجازاتش کنید با چوبه دار

«تی وی ریش» سال‌ها کارش کساد است

سراپایش دروغ است و فساد است

هراسانیم از آنچه هست در پیش

از این رو استرس داریم و تشویش

ز ترس خیزش ملت شب و روز

کِشد «آقا» دمادم آه پر سوز

اگر با قطع اینترنت شود خوش

نظامش پا به‌گورش هست ناخوش

جوانان سلحشورِ برانداز

به می‌دانند هم‌پیمان و همساز

همه با کوشش و با ابتکارات

بیابند راه وصل ارتباطات

در اینترنت و دنیای مجازی

ندارد شیخ راه حقه بازی

به دنیای حقیقی در نهایت

مجالی نیست از بهر ولایت

گودرز