728 x 90

شکل ایران

شکل ایران است این خون
شکل ایران است این خون

شکل ایران است این خون

شکل یک دریای توفانی

شکل یک آتشفشان

خونی که روی سنگفرش این خیابان است

سالها این سرزمین تصویر عصیان است

 

از رگ سرخ جوانان است این خون

شکل ایران است این خون

 

خون آن کودک که از دامان مادر

از هواپیما فرو افتاد

 

شکل آن مادر

که تکه‌تکه

روی دشت سرد آن شب

بی‌سر و بی‌دست و پا...

جان داد

 

هر چه بنویسم دلم آرامش از این غم نمی‌گیرد

هر چه بنویسم

 

شعر من هم شکل این خون است

 

م. شوق