728 x 90

«صیانت» ولایی از «مجازی»!

صیانت از کاربران فضای مجازی!
صیانت از کاربران فضای مجازی!

از دست این «مجازی» «شکری است یا شکایت»

چون آتشی فتاده برجان این ولایت

شخصی ز بیت «آقا» گفتا که ذلّه گشتیم

دیوانه کرده ما را داریم از آن شکایت

از این «پیام رسانان» جز رنج ما نیفزود

باید که این فضاها زین پس شود هدایت

از بهر «کاربرها» ایشان دلش کباب است

خواهد حقوقشان را هر دم کند «صیانت»

سانسور، بلوک، فیلتر، اسباب کار ما شد

باشد در این حکومت این معنی «صیانت»

ملت نه درد آب دارد نه برق و نه تورم

از آب و برق و مسکن هستند در رضایت

از واکسن کرونا دیگر سخن نگویید

واکسینه گشته ملت با همت وزارت

هرجا نظر نمایی جز خرمی نبینی

آبادی و فزونی بگذشته از نهایت

تنها در این میانه اشکال کوچکی هست

باید که حل شود آن با دقت و درایت

آنهم بُوَد مجازی سرگرم ترک‌تازی

«وِل گشته» و نماید با راه ما عداوت

«عظما» دلش شده خون از «فتنه» مجازی

دلشوره دارد و ترس از کرسی ولایت

اسباب ارتباطات هنگام «اغتشاشات»

گردید و می‌نماید از «فتنه‌گر» حمایت

هر کار و کردهٔ ما دور از نگاهشان نیست

شد نام ما در عالم همراه با جنایت

هرجا که «فتنه» باشد حاضر شود مجازی

هر جا که شورشی هست آن را کند روایت

«آقا» اگر بنالد از دست این پدیده

ترسد ز واژگونی او را مکن ملامت

با شیخ اینچنین گفت یک رند با درایت

می باش در توهم در وادی بلاهت

پنداشتی که سانسور از تو کند حفاظت

اما خروش و خیزش از ما کند صیانت

گودرز مرداد۴۰۰

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4618faf4-2a04-43de-9e2c-840513b893a2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات