728 x 90

عاشورا چیست؟

عاشورا چیست؟
عاشورا چیست؟

  • عاشورا

گوی سبقت را از تئوریسین‌های «رد تئوری بقاء» می‌رباید

آن طفلکی‌ها کتاب‌ها نوشتند تا اثبات کنند «جان‌باختن» پایان نیست

و احمدزاد‌ه‌ٔ مظلوم چه‌ها نکرد که قانعشان کند که

می‌شود شهید شد!

اما ادامه داد.

  • عاشورا علیه منبرهای دروغین،

عمامه‌های شیطانی

و پینه‌های بی‌حقیقت پیشانی است.

که همه‌ٔ دشمنان حسین در اعلی درجه چنین بودند.

عاشورا علیه دگماتیسم و بنیادگرایی است.

تا چیزی به نام «یزید زمانه»

همواره زیر هجوم خشم پیشتازان آزادی باشد...

  • عاشورا

انتخاب مرگ است آنجا که می‌شود نمرد

اما بقای جنبش خون تو را می‌طلبد!

با ایمان به این‌که «باور» ماندنی است

حتی اگر «باورمند» برخاک بیفتد.

  • عاشورا

یک تابلو نقاشی است

برای هر آن‌که آهنگ آزادیخواهی دارد

الگویی ارائه می‌کند انگیزه بخش

برای

آن‌که دلبسته‌ٔ نوعروسی است

آن‌که دل در گرو مادری دارد

آن‌که در گرو فرزندی

آن‌که ثروتی درخور دارد

آن‌که پیرانه‌سری بازش می‌دارد

آن‌که حتی در جبهه‌ٔ دشمن‌است اما مردد!

  • عاشورا

رزم را برای عامی‌ترین مردم تعریف می‌کند!

مردن

به از تن به ظلم دادن

به همین سادگی!

الف.مهر