728 x 90

عصیان کاوه‌ها!

عصیان کاوه‌ها
عصیان کاوه‌ها

ای شیخ با تهاجم توفان چه می‌کنی

با نسل شورشی دلیران چه می‌کنی

 

ای قاتل زنان و جوانان و کودکان

با جوششی ز خون شهیدان چه می‌کنی

 

دیکتاتوری و رهبر الدنگ وصف توست

با خیزشی چو رود خروشان چه می‌کنی

 

ضحاک پیر، موسم عصیان کاوه‌هاست

با شورشی به وسعت ایران چه می‌کنی

 

ای غاصب حقوق ملت و ای دشمن بشر

با دادخواهی و اراده انسان چه می‌کنی

 

ای حاکمی که ظالم دوران به نام توست

با عزم و رزم ظلم ستیزان چه می‌کنی

 

باگله‌های وحشی سگهای هار خود

در صحنه با تهاجم شیران چه می‌کنی

 

پنداشتی که خطه ایران تیول توست

با صاحبان ملک دلیران چه می‌کنی

 

«با تیر و با تبر به بدنهای بی‌سپر»

گر می‌زنی بگو که پس از آن چه می‌کنی

 

پنداشتی که فصل خزان است این وطن

با جنگلی ز سرو شکوفان چه می‌کنی

 

ملت کنون به کار براندازی شماست

با ناگزیر آتش پایان چه می‌کنی

 

گودرز - ۲۶آبان ۱۴۰۱

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b755ca12-024f-4bc6-bf1e-c1b13761212d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات