728 x 90

عمق راهبردی چینی !

خامنه ای و رئیس جمهور چین
خامنه ای و رئیس جمهور چین

«عمق راهبردی» از برای نظام

طرح و برنامه‌ای ز عهد امام

بود «بغداد» و بعد از آن «بیروت»

امتدادش رسد به «غزّه» و «شام»

هم‌چنین «حوثی» و بلاد «یمن»

تا به «ام لقرا» شوند ادغام

لیکن این «عمق» به پیسی افتاده

لَق شده بی‌دوام و استحکام

«حاج قاسم» هلاک این ره شد

عمر «عمق» هم رسیده بر لب بام

گفت: «آقا» که «عمق» ما در غرب

در عراق و نهایتاً در «شام»

بسته گردید راه و دکانش

نیست ما را دگر بقا و دوام

باید اینک تلاش دیگر کرد

«عمق»شرقی همی کنم اعلام

چین و ماچین و خطهٔ «شانگهای»

امتش نازنین و چشم بادام

بدهیم «کیش» و ماهی و بندر

گاز و معدن، مواد و نفت خام

«بیست و پنج سالِ» خوب در پیش است

پشتمان گرم و ذهنمان آرام

زیرکی در جواب عظما گفت

نکته‌ای تیز و عاری از ابهام

خود شدی عمق راهبردیِ چین

ای فقیه وقیح بد فرجام

راه و رسم وطن‌فروشی را

از امامت گرفته‌ای الهام

ترکمانچای نکبت چینی

نیست ننگی بَتَر در این ایّام

آرزویت اگر برون‌رفت است

نیست آن جز تخیّل و اوهام

پاسخ این وطن‌فروشیها

شورش و آتش است در هر گام

ملت خشمگین و شورشگر

ندهد فرصتی به این اقدام

گودرز ـ تیر۹۹