728 x 90

قامت ماندگارسربلندی میهن

قامت ماندگار...
قامت ماندگار...

آزادیت، قامت ماندگار پایداری بهاران سربلندی میهن بود

و تاریخ زیباترین وطن در رسای نامت،

از غارت خونبار ستم شاه و شیخ مصون شد…

آنگاه که بربام قصرخروشیدی: «مردم‌مان ما را آزاد کردند» …!؛

خروش تاریخی از ایستادگی و سرفرازی جاودانه؛

در شکوه تسلیم‌ناپذیری میهنت رقم خورد

و در تو و با تو؛

میهنت جاودانگی آرمان آزادی را،

در رویش ستبر بی‌پروایی از رنج زندان و شکنجه و اعدام

و در قلبهای شعله‌ور از عشقت از آن خود کرد…

آه؛ ای سرچشمه رویان پایداری و عشق

دماوند سرفرازی را از تو آموخت

و از خزر تا خلیج میهنت در سرشاری از نعمت وجود تو

در خروش نبرد بی‌امان کانون‌های شورشی

در سلطه بیرحم‌ترین شقاوت تاریخ، راست قامت است

و تسلیم به ستم را،

در میهن مصدق‌ها و فاطمی‌ها و حنیف‌ها

در پاکبازی بی‌باکی و نبردی که سرچشمه‌اش تو هستی،

به گور سپرده است…

خاک میهن پرغرور بی‌قرار گامهای توست

و بارش گامهایت بر زمین زیباترین وطن

تمنای قلبها در میهنی است که

جز بر آرمان آزادی سرنمی‌ساید…

و

نامت دعای قلبهای شیفته

برای تحقق

شورانگیز آزادی است…

م. آزاد

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/0296fff9-2703-49ab-b7a8-bbd1ba69416b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات