728 x 90

مافیای واکسن!

رئیسی جلاد ۶۷
رئیسی جلاد ۶۷

آخوند نورسیده بر کرسی ریاست

گشته عصای دست این رهبر ولایت

 

پیشینه‌اش عیان است حاجت نه بر بیان است

یک عضو هیأت مرگ تا فرق سر جنایت

 

فهم و سواد و دانش از او نخواهد «آقا»

هستند این مقولات بیگانه در ولایت

 

کارش نه حل مشکل یا چرخش امور است

بر حبس و دار و اعدام دارد فقط عنایت

 

عظما که یک زمانی فتوای ضد واکسن

می‌داد بی‌محابا با غیض و با شقاوت

 

حالا خریده ایشان چیزی به نام واکسن

از بهر نوچه خود در وادی سیاست

 

تا مصلحت چه بیند این مافیای دارو

انواع واکسن آید آنگه به یک اشارت

 

این واکسن کذایی سرمنشأ اش کجا بود

آبِ مقطر است یا معجون پر خسارت

 

شد فرصتی کرونا بهر بقای عظما

اقرار کرد و گفتا دارد از آن رضایت

 

کشتار کرده ویروس از خلق، صد هزاران

زین رو نماید «آقا» از بودنش حمایت

 

عقد اخوتی هست در بین این دو موجود

این اتحاد منحوس، شد حاصلش جنایت

 

با هر دو شیخ ملعون رندی به خشم گفتا

کس چون شما ندیده است این حجم از خباثت

 

این ماجرای واکسن یک بازی کثیف است

با عمر و جان مردم «آقا» کند تجارت

 

باشید منتظر تا آن روز دادخواهی

د ر شهرهای ایران برپا شود قیامت

 

گودرز – شهریور۱۴۰۰

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/71bf184d-91f1-475c-9daf-08eadbabdc07"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات