728 x 90

مرگ فقیه دژخیم (آخوند هاشمی شاهرودی)

مرگ فقیه دژخیم ـ آخوند هاشمی شاهرودی
مرگ فقیه دژخیم ـ آخوند هاشمی شاهرودی

مْرد آخوندی ز رأس جانیان

ملت از این واقعه شد شادمان

وصف آن ملعون و همسانان او

شرح جرم و جور قوم ظالمان

مثنوی‌اش هفتصد من کاغذ است

عاجز از توصیف و شرح آن زبان

نه عراقی بود نه ایرانی طرف

شد فقیه و قاضی ایرانیان

میهن این بی‌وطنهای«فقیه»

حوزه‌ٔ جهل رذالت پیشگان

هرکجا با نام دین حاکم شدن

باشد امکان فریب مردمان

قاضی‌القضات و سر دژخیم بود

رد پایش در جنایتها عیان

آن که در «کهریزک» و هم در «اوین»

داد حکم مرگ مردان و زنان

وزنه و شاه مهره‌ای دانه درشت

از خمینی جلوه‌ای در او عیان

مْرد شیخ «مصلحت» خواه نظام

در پی‌اش مرگ و سقوط بی‌امان

هست در تقدیر و «آقا»‌مضطرب

از قیام و شورش و آتشفشان

عنقریب آید چنان توفان ز راه

نیست راهی و برون رفتی از آن

رأی ملت اینچنین تشخیص داد

سرنگونی چاره باشد بی‌گمان

 

گودرز

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات