728 x 90

نهی از معروف و امر برمنکر…

آخوندهای دزد و غارتگر
آخوندهای دزد و غارتگر

امر بر معروف و نهی از فعل منکر می‌کنند

خود ولی در خلوت آن اعمال دیگر می‌کنند

حکمرانان دغل پشت نقاب شرع و دین

دشمنی با دین بتر از هر چه کافر می‌کنند

صدر تا ذیل عامل و مجری هر فسق و فساد

هر فسادی را به‌نام شرع انور می‌کنند

برده‌اند و خورده‌اند دار و ندار ملتی

گوش عالم را ز عدل و داد خود کر می‌کنند

غارت اموال ملت را نهان و آشکار

هم ز راه شرع و هم از راه دیگر می‌کنند

اختلاس و رانت و رشوه در ولایت عیب نیست

این چنین اعمال را با اذن «رهبر» می‌کنند

می کُشند و می‌درند همسان تاتار و مغول

هر جنایت را به نام دین اطهر می‌کنند

هر چه آید در تصور از جفا بر ملتی

این جماعت روز و شب آن را مکرر می‌کنند

در ولایت «اوجبِ واجب» بُود حفظ نظام

بهر این «اوجب» هزاران جرم و منکر می‌کنند

اینچنین باشد که شیخ در حفظ بیت‌العنکبوت

یا جنایت می‌کند یا خاک بر سر می‌کند

چهل و اندی حاکمان جور و جهل و دین‌فروش

نهی از «معروف» و امر بر فعل «منکر» می‌کنند

کندن اصل ولایت «اوجب» ملت بُوَد

بی‌شک این «معروف» را هر چه قوی‌تر می‌کنند

گودرز – آبان ۴۰۰

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a77d9166-3e57-4cec-a7d6-22e8d754bd60"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات