728 x 90

نوروز رهگشا!

نوروز
نوروز

آمد بهار رویش و فصل شکفتن است

در کوه و دشت کار و تکاپوی رُستن است

جشن شکوفه در چمن و باغ و بوستان

میر بهار جامه سبزینه برتن است

در این بهار میهن ما هم‌چو سال‌ها

در بند دیو و شیخ، در اِشغال دشمن است

ضحاک مار دوش زمان شیخ نابکار

خونخوار و یاوه گو به هر کوی برزن است

ویروس مرگزای که شیخ ولایت است

تنها جواب شیشه عمرش شکستن است

راه نجات و رَستن از این فاجعه کنون

آتش به جان شیخ ولایت فکندن است

ویروس و شیخ و تیرگی و یأس و انجماد

مغلوب عزم ملت و فردای روشن است

تا آید آن بهار رهایی ماندگار

محتاج خیزِ کاوه و رزم تهمتن است

صدها درود به ملت و میهن که هم‌چنان

در کوشش و تدارک از بند رَستن است

فرخنده با مقدم نوروز رهگشا

هنگام تهنیت به همه خلق گفتن است

گودرز - ۲۵اسفند ۹۸