728 x 90

نوروز شورشی

نوروز شورشی
نوروز شورشی

تقدیم به کانون‌های شورشی

درود بر پیام آوران بهار

به پویندگان پر جهد و کار

به رزم آوران دلیر وطن

که رزمند با دیو و با اهرمن

فشانند آتش به بنیان شب

سرود رهایی میهن به لب

بهار رهایی ایران‌زمین

بُوَد با نبرد شمایان قرین

خجسته همی عید و نوروزتان

بدان شورشی رزم پیروزتان

سیاهی و سرما و اندوه و غم

تباهی شیخان جهل و ستم

شود محو و مغلوب رزم شما

چنین است پیمان و عزم شما

ز کانون پیکار و شورشگری

دمد روح امیّد و رزم آوری

بر این میهن دردمند و اسیر

که در بند شیخ است و شیطان پیر

زهم بگسلیم بند و زنجیر را

رهایش کنیم زین قفس شیر را

شما پیک نوروز این میهنید

منادی فردای بس روشنید

هراسان و آشفته شیخ زبون

شما فاتحانید و او سرنگون

گودرز - ۲۸ اسفند ۹۷