728 x 90

همین امروز

همین امروز
همین امروز

همین امروز

گیسوان دختر آرزویم را شانه خواهم کرد

با شانه‌ٔ امید!

و دست در دست، شادان!

تا آن‌سوی تپه‌های سبز شوق

لی لی خواهیم کرد.

****

در هفت توی جمجمه‌ام

شمعی روشن است.

باران، غبار غصه هایم

را شسته

و بر زخم‌هایم

نفس بهبودی وزیده

اما هنوز پروانه جانم،

در زیر باران!

تشنه! است.

****

من برآنم... برآنم!

که ناکامی‌هایم را در

آن‌سوی تپه‌های دلتنگی

در آتش باورهایم

خاکستر کنم

و عسل نگاهم را

در حدقه‌ٔ چشم بی‌تابم

قطره، قطره، قطره

میان رهگذران

تقسیم کنم.

****

فردا

باز هم تشنه!

تشنه‌تر از همیشه

راه خواهم پیمود

تا دیاری که آیینه ها

زشتیها را بازتاب نمی‌دهند

و مستی جرم نیست

و ستاره‌ها می‌خندند!

حامد. ص ـ اردیبهشت۱۴۰۳

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/414f0d6b-e057-47f4-98a3-87435344ba33"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات