728 x 90

وسط نایست!

وسط نایست ۱
وسط نایست ۱

وسط نایست! بیا اینطرف که خونین است

وسط نایست! نرو آنطرف که چرکین است!

دو سوی هست در این کش مکش، بگیر و بکٍش

یکی‌ش عشق و در آن سوی جبهه‌ٔ کین است

بکش به‌سمت ستمکش طنابِ بازی را

که گشته زهر به‌کامش، هر آنچه شیرین است

دو رود هست که قاطی نمی‌شود هرگز

و برزخ وسطش مرز سرخ ننگین است

بیا و جان خودت را بده! به‌راه بشر!

که آنچه لوث شده این وسط خود دین است

بیا ز جان بگذر، قیصری به‌زیر آور

که سالهای درازی، سوار بر زین است

بیا و دست بده! دست کس به‌پشت تو نیست

و پشت قیصر امروز روس و هم چین است

دودوزه باز شدند آن کسان که بی‌طرفند

و پشت ملت از این قوم خنجرآجین است

بیا بیا پسرم! دخترم! بپوش آهن

که این زمان تن افراسیاب رویین است

زمان جیغ کلاغ است و کرکس و خفاش

شرف کجاست؟ به‌پرهای بال شاهین است

 

م.شوق۱۰بهمن ۹۸

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b1b37405-78ed-4580-a14c-fa81dfb69279"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات