728 x 90

ولایت دروغ!

خامنه ای دروغگو
خامنه ای دروغگو

بر پایه دروغ و ریا کار و بارتان

دین خدا هزینه و اسباب کارتان

دکان شرعتان همه تزویر و خدعه است

جهل و خرافه منشأ هر اعتقادتان

حق را کنید باطل و باطل کنید حق

با حُقه‌هایهای مختلف و بیشمارتان

روز نخست به حیله نهاد پایهٔ امور

دجال قرن رهبر و بنیانگذارتان

گفت آن امام کاذب و آن رذل روزگار

آنکس که شد شقاوت او افتخارتان

اسلام ناب آید و اصل ولایتش

صد باره بِهْ کند پس از این روزگارتان

آزادی و عدالت و امنیت و رفاه

زین پس شود ز لطف ولایت نثارتان

دیو سیاه بیآمد و خود را فرشته خواند

جنگ و فساد و فقر بشد ارمغانتان

افزون ز چهل سال شب و روزتان دروغ

ایمانتان دروغ و ریا هر کلامتان

گویید که گشته خاک وطن هم‌چنان بهشت

از فرط عدل و داد و کرامات شیختان

در علم و طب سرآمد و سالار عالمید

غبطه خورند اهل طبابت به کارتان

ویروس مرگزای ولی چون ز ره رسید

تکرار شد طبیعت چون گرگ هارتان

پرپر شوند مردم درمانده روز و شب

از بی‌کفایتیِ مفرط و از طرح‌هایتان

مردم تمام کینه و خشمند و انزجار

از شیخ و از ولایت و ایل و تبارتان

آتشفشان و شورش و طوفان در ره است

نفرین رنجدیده مردم ایران، نثارتان

گودرز – فروردین ۹۹

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/702274fe-6917-412b-b753-f92dd25d9617"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات