728 x 90

پرچم آبان!

برای سالگرد قیام آبان ۹۸

شعر
شعر

پرچم آبان!

برای سالگرد قیام آبان ۹۸

صدای غرش و طوفان به بام ایران است

زمان شورش و عصیانِ ماه آبان است

به زیرِ پوستِ تب دار شهرها اینک

هزار رود مهیایِ سیل و طغیان است

تمام پهنه این میهن سراسر رنج

خروش و کینه و نفرت ز جور شیخان است

به برگ ریز خزان دشتهای این میهن

به رنگ سرخی آبان و خون یاران است

«هزار پانصد» اگر سرو بر زمین افتاد

تمام خاک وطن پر ز سرو رویان است

به پای خیز و برافراز پرچم آبان

زمان کندن بنیاد و اصل شیخان است

به شوق روز رهایی به سوی میدان شو

که این پیام و خطاب از شهیدان است

ببین که میهن و خلقی اسیر اهریمن

امیدشان به رهایی چو مهر تابان است

زمان شورش و آتش به جان دژخیمان

گسستنِ غل و زنجیر ز پای ایران است

گودرز - آبان ۹۹