728 x 90

پیام نوروز!

پیام نوروز
پیام نوروز

نشاط و شادی و رویش به نام نوروز است

خروش مرگ زمستان کلام نوروز است

 

نسیم و بوی بهاری که در هوا پیچید

نشان آمدن خوش خرام نوروز است

 

گذشت دور زمستانیان دیو آئین

افول هیبت آن از قیام نوروز است

 

جمود و سردی و تاریکی زمستانی

تمام هیمنه‌اش زیر گام نوروز است

 

بهار و هر چه ره آورد اوست در گلشن

ز رزم روز و شب و مستدام نوروز است

 

برای مرگ زمستان شوم و رخوت دی

نثار سرو و صنوبر مرام نوروز است

 

هزار سرو قد این حاکم زمستانی

گرفت و از ستم‌اش تلخ، کام نوروز است

 

فنای دیو در آتش فکندن آن است

سزای اوست و از او، انتقام نوروز است

 

در آستان بهاران و جشن فروردین

خجسته باد رهایی، سلام نوروز است

 

زمان رزم و خروش است و فصل بشکفتن

قیام و شورش و خیزش پیام نوروز است

 

گودرز - نوروز ۱۴۰۲

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/35ab683e-329d-469e-a391-67b1455b1db2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات