728 x 90

به پیش آتش!

به پیش اتش
به پیش اتش

«به خلیفه‌ٔ فرتوت ارتجاع و سگهای زنجیری و جبهه‌ٔ همدست و پشتیبان که بر سن و سال اشرفیان خرده می‌گرفتند، می‌گوییم: بفرمایید اینهم جوانانی که می‌خواستید! شورشگرانی که فقط دیروز بیش از تمام قیام دیماه ۹۶، صدها مرکز سرکوب و غارت حکومت را به آتش کشیدند و درهم‌کوبیدند. براستی که برایتان جهنمی ساختند. هل مِن مزید»؟

مسعود رجوی ـ پیام شماره ۱۶

 

 

 

جوانان! ای جوانان قیام‌آور! به پیش آتش!

جوانان کرج، شیراز و سربندر! به پیش آتش!

الا البرز اراده، شورشی شهر جهان، تهران!

قیامی تازه باید، بهمنی دیگر،‌ به پیش آتش!

مریوان،‌ سیرجان ای بهبهان،‌ تبریز و خرمشهر!

الا ای مام ایران، مرز پرگوهر! به پیش آتش!

رسید آن که برآید از نیام آن تیغ رعدآگین

درد دستار شیخ و پایه‌ٔ منبر، به پیش آتش!

درد از هم تتق‌های کهن را با عبوری تند

بروبد نکبت دیرینه را یکسر، به پیش آتش!

 

مترس از شک، مترس از شب، مترس از وهم شب‌داران

بتاران ترس را از چشم عادت‌ور، به پیش آتش!

بترک ای بغض سنگین‌دل! بجوش ای خشم دریا کین

برآ غلتنده بر هم، موج تن‌گستر! به پیش آتش

«مترسک»ها و «ترسک‌»های شیخ بمب و موشک‌ساز

شد از خشمی مقدس، خاک و خاکستر، به پیش آتش

بر این رقصنده، سرخ آتش، بپاش ای خشم بنزین‌وار!

بریزان خشم را بر خشم تن‌گستر،‌ به پیش آتش!

بسازیم از تن خود سنگر و از خون خود توفان

جوانان ای جوانان قیام‌آور! به پیش آتش!

 

ع. طارق