728 x 90

پیک آزادی و شادی...

مجاهد پاکباز و والا مسعود فرشچی
مجاهد پاکباز و والا مسعود فرشچی

برای مجاهد سرفراز مسعود فرشچی

خنده بر لبها و شادی را به دلها می‌نشاند

بذر شادی و نشاط و روشنایی می‌فشاند

پیک آزادی و شادی بود و سرشار از امید

مژده روز رهایی را به دلها می‌رساند

او هنرمندی مجاهد، رهروی وارسته بود

چهاردهه در مکتب رزم و رهایی، درس خواند

جاودان یادش که هرجا بود با صدق و صفا

لشگر غم را به خواری و هزیمت می‌کشاند

او نمادی از تمنای وصال یار بود

هر چه غیر از یار و عشقش بود از خود می تکاند

عشق او شادی انسان بود و آزادی خلق

زورقش را اینچنین در بحر طوفانی براند

او به راه آرمانش با وفا و صدق خویش

خود ز هر چه غیرانسان بود و ایمانش رهاند

یاد آن یار همیشه سرفراز و پاکباز

در تمام لحظه‌ها تا روز آزادی بماند

گودرز – ۱۷تیر ۴۰۰

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات

پیک آزادی و شادی...